Informace k volbě faráře v Hošťálkové dne 21. června 2020

Milí bratři a sestry,
našemu bratru faráři Petru Maláči končí funkční období v našem sboru dne 31.8.2020. Ten se v loňském roce vyjádřil, že by i po skončení funkčního období rád v práci ve sboru pokračoval a vyhlížel nástupce, do jehož rukou by rád práci předal, a to do 31. 8. 2021. Proto současně se sborových shromážděním, které staršovstvo svolává na neděli 21. června 2020, proběhne volba br. faráře Petra Maláče na jeden rok.
Volba bude provedena pomocí kandidátního lístku během sborového shromáždění dle programu.
Volby se mohou zúčastnit pouze členové sboru, kteří jsou zapsáni podle řádů naší církve do seznamu členů s hlasovacím právem. Dle Jednacího a volebního řádu čl. 5, odst. 6 staršovstvo do tohoto seznamu zapíše všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho shromážděních. Tento seznam je vyvěšen ve sborovém domě a ve vlastním zájmu se přesvědčte, zda v něm jste uvedeni, případně můžete žádat staršovstvo o doplnění. Volit je možno pouze osobně. Pro seniory, či jinak imobilní členy sboru je připravena možnost volit do přenosné urny, se kterou je navštíví člen staršovstva. Prosíme, abyste zájem o tuto formu volby oznámili sestře kurátorce nebo bratru místokurátorovi. Výsledek volby bude oznámen následující neděli při bohoslužbách.