Výzva k modlitbám

Prosíme, abychom se v této situaci spojili k vytrvalým modlitbám za národ, za vládu, za fungující zdravotnictví.

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ 1. Timoteovi 2,1-3

Při modlitbách mějme jistotu, že Bohu se nic nevymklo z rukou na základě a modleme se tento Žalm 91

 1. „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
 2. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
 3. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
 4. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
 5. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
 6. moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
 7. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
 8. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
 9. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
 10. nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
 11. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
 12. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
 13. po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
 14. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
 15. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
 16. dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.“

Modlitební prosby

 • prosíme za vládu za jejich rozhodnutí, at‘ jsou rozumná a včasná
 • za lidi, aby nařízení vlády respektovali, aby ustoupila bezohlednost a sobectví
 • za vybavenost nemocnic potřebnými ochrannými pomůckami a přístroji
 • za ochranu zdraví lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu
 • za vybavenost lékáren vším, co je potřeba
 • prosíme za dobrovolníky a charitativní organizace, aby věděli, jak mají být pomocí
 • za národ, aby se český národ navrátil k Bohu a ke křesťanským hodnotám
 • za církve, aby věděly, jak a co dělat v této situaci
 • za celkový pokoj
 • za sousedy – jak v sousedních bytech, domech, tak zahraniční