Členství ve sboru

Členství v Českobratrské církvi evangelické

Na otázky týkající se členství v Českobratrské církve evangelické (dále ČCE) najdeme odpověď v církevních řádech ČCE (Církevní zřízení a Řád členství v církvi). Odkaz na znění těchto pravidel naleznete na https://evangnet.cz/cce/czr/index.html

Kdo je členem

Členem ČCE je ten, který byl přijat a evidován jako člen některého farního sboru za podmínky, že byl řádně pokřtěn (v dětství nebo v dospělosti), a to buď v některém farním sboru ČCE či v jiné křesťanské církvi. Členům jiných křesťanských církví může ČCE propůjčit členství, jestliže o to v některém jejím sboru požádají.

Jak se stát členem

Zájemce o členství podá žádost o přijetí do ČCE staršovstvu farního sboru, jehož součástí chce být a ve kterém chce být evidován. Staršovstvo ověří, zda zájemce splňuje podmínku křtu a zda se seznámil se základy učení ČCE, vyznal svou víru a účastní se sborového života. Za nezletilé děti a nesvéprávné osoby vyznávají při křtu zástupně svou víru rodiče či jiný zákonný zástupce. Každý nový člen je přijat v rámci nedělního shromáždění.

Jaká jsou práva a povinnosti člena ČCE

A) Práva člena ČCE

 • na duchovní a pastýřskou péči
 • církevní služebnosti
 • účast na správě církve všech stupňů
 • mají právo volit funkcionáře a být do různých funkcí voleni dle řádů ČCE
 • mohou být povoláni, aby konali službu jako ordinovaní členové církve – kazatelé

Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.

B) Povinnosti člena ČCE

 • pilně číst Písmo svaté
 • účastnit se bohoslužeb a svátostí a dalších sborových aktivit; společně oslavovat Boha
 • své děti spolu s církví vychovávat ve víře
 • osvědčovat svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužit svým bližním
 • nést odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve (platit salár)

Jak ukončit členství ve sboru

Člen ČCE je povinen se odhlásit ze sboru, z něhož odchází a přihlásit se ve sboru, do jehož obvodu se přistěhoval nebo ve kterém chce být členem.

Vedení sboru je povinno vydat členu sboru na jeho žádost potvrzení o členství ve sboru, o křtu (pokud byl v tomto sboru pokřtěn), potvrzení o darech a potvrzení o hlasovacím právu v církvi.

Člen ztrácí členství v ČCE ústním nebo písemným prohlášením o vystoupení z ČCE podaným staršovstvu sboru, odnětím propůjčeného členství nebo vyloučením z církve.

K pravému členství v církvi Kristově patří radostná víra a vděčná poslušnost jejího ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána ve všech oblastech života, tedy v církvi i mimo ni. Ježíš Kristus nás povolává k následování. Jako členové církve jsme na cestě za ním stále živi jen z milosti a odpuštění Božího.

Jak zaplatit salár

Salár můžete zaplatit těmito způsoby:

 1. V hotovosti – osobně po skončení bohoslužeb sestře pokladní Kamile Čevelové.
 2. Bezhotovostně – převodem na účet č. 112 734 180/0300:
  • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
  • Zpráva pro příjemce: salár, vaše jméno a příjmení.
 3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu:
  • Doplňte částku;
  • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
  • Zpráva pro příjemce: salár, vaše jméno a příjmení.

Za platbu saláru srdečně děkujeme.

Dar sboru

Kromě saláru je také možné poskytnout sboru finanční dar k určitému účelu. Jeho úhradu můžete provést následujícími způsoby:

 1. V hotovosti – osobně po skončení bohoslužeb sestře pokladní Kamile Čevelové.
 2. Bezhotovostně – převodem na účet č. 112 734 180/0300:
  • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
  • Zpráva pro příjemce: dar, jméno a příjmení.
  • Specifický symbol dle zvoleného účelu:
   • 100 – Dar pro mládež;
   • 200 – Dar pro potřeby sboru;
   • 300 – Dar na rekonstrukci fary;
   • 400 – Dar na Jeronýmovu Jednotu;
   • 500 – Dar na účel uvedený ve zprávě pro příjemce (např. Hlavní dar lásky a další vyhlášené sbírky);
   • Pokud nebude SS uveden – bude dar přijat pro potřeby sboru.
 3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu:
  • Doplňte částku;
  • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
  • Zpráva pro příjemce: dar, vaše jméno a příjmení.

Dar pro mládež – SS 100:


Dar pro potřeby sboru SS 200:


Dar na rekonstrukci fary SS 300:


Dar na Jeronýmovu Jednotu SS 400:

Uhrazené dary sboru je možné použít pro snížení daňového základu. Potvrzení vystavuje počátkem nového kalendářního roku na Vaši žádost ( můžete zaslat e-mailem) sestra pokladní Kamila Čevelová, e-mail: kamila.cevelova(zavináč)seznam.cz

Za zaplacení saláru a dalších darů děkujeme.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z
donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2. Kor. 9,7.