Členství ve sboru

Členství v Českobratrské církvi evangelické

Na otázky týkající se členství v Českobratrské církve evangelické (dále ČCE) najdeme odpověď v církevních řádech ČCE (Církevní zřízení a Řád členství v církvi). Odkaz na znění těchto pravidel naleznete na https://evangnet.cz/cce/czr/index.html

Kdo je členem

Členem ČCE je ten, který byl přijat a evidován jako člen některého farního sboru za podmínky, že byl řádně pokřtěn (v dětství nebo v dospělosti), a to buď v některém farním sboru ČCE či v jiné křesťanské církvi. Členům jiných křesťanských církví může ČCE propůjčit členství, jestliže o to v některém jejím sboru požádají.

Jak se stát členem

Zájemce o členství podá žádost o přijetí do ČCE staršovstvu farního sboru, jehož součástí chce být a ve kterém chce být evidován. Staršovstvo ověří, zda zájemce splňuje podmínku křtu a zda se seznámil se základy učení ČCE, vyznal svou víru a účastní se sborového života. Za nezletilé děti a nesvéprávné osoby vyznávají při křtu zástupně svou víru rodiče či jiný zákonný zástupce. Každý nový člen je přijat v rámci nedělního shromáždění.

Jaká jsou práva a povinnosti člena ČCE

A) Práva člena ČCE

  • na duchovní a pastýřskou péči
  • církevní služebnosti
  • účast na správě církve všech stupňů
  • mají právo volit funkcionáře a být do různých funkcí voleni dle řádů ČCE
  • mohou být povoláni, aby konali službu jako ordinovaní členové církve – kazatelé

Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.

B) Povinnosti člena ČCE

  • pilně číst Písmo svaté
  • účastnit se bohoslužeb a svátostí a dalších sborových aktivit; společně oslavovat Boha
  • své děti spolu s církví vychovávat ve víře
  • osvědčovat svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužit svým bližním
  • nést odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve (platit salár)

Jak ukončit členství ve sboru

Člen ČCE je povinen se odhlásit ze sboru, z něhož odchází a přihlásit se ve sboru, do jehož obvodu se přistěhoval nebo ve kterém chce být členem.

Vedení sboru je povinno vydat členu sboru na jeho žádost potvrzení o členství ve sboru, o křtu (pokud byl v tomto sboru pokřtěn), potvrzení o darech a potvrzení o hlasovacím právu v církvi.

Člen ztrácí členství v ČCE ústním nebo písemným prohlášením o vystoupení z ČCE podaným staršovstvu sboru, odnětím propůjčeného členství nebo vyloučením z církve.

K pravému členství v církvi Kristově patří radostná víra a vděčná poslušnost jejího ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána ve všech oblastech života, tedy v církvi i mimo ni. Ježíš Kristus nás povolává k následování. Jako členové církve jsme na cestě za ním stále živi jen z milosti a odpuštění Božího.