Informace k volbě faráře a volbě staršovstva na sborovém shromáždění 27. 6. 2021

14 Čvn

Volba faráře Petra Maláče na období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022 a volba staršovstva našeho sboru na šestileté období (2021 – 2027) proběhne ve sborovém shromáždění v rámci nedělních bohoslužeb, které staršovstvo svolává na neděli 27. 6. 2021. Volby se mohou zúčastnit členové sboru, kteří byli zapsáni staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem.

Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár. Tento seznam je vyvěšen na faře na nástěnce u kanceláře a ve vlastním zájmu se přesvědčte, zda tam jste uvedeni, případně můžete žádat o doplnění. Volit je možno pouze osobně.

1. Volba faráře

Proběhne tajným hlasováním ve sborovém shromáždění. Volební lístek upravíte tak, že na něm křížkem označíte ANO (v případě, že si přejete, aby br. f. byl na dané období zvolen) nebo NE (pokud si přejete, aby svou službu ve sboru ukončil k 31. 8. 2021). Váš hlas bude započítán i v případě, že se rozhodnete lístek odevzdat neoznačený (zdržíte se hlasování).

2. Volba staršovstva

Sborovým shromážděním bylo stanoveno, že staršovstvo bucde mít 12 členů a 3 náhradníky, tedy celkem 15. Staršovstvo sboru vypracovalo kandidátní listinu s uvedením jmen kandidátů. Kandidátní listina bude rozdána ve sborovém shromáždění. Volba proběhne touto formou, pokud sborové shromáždění tuto kandidátní listinu nadpoloviční většinou schválí.

Kandidátní listinu tedy upravíte tak, že na ní škrtnete kandidáty, které nechcete do staršovstva volit. Do kandidátní listiny můžete připisovat nová jména. Bude-li na kandidátce více než 15 nezaškrtnutých jmen, je listina neplatná. Stejně je neplatná, bude-li kandidátka upravena jinak než uvedeným způsobem.

Pro členy sboru, kteří se z objektivních důvodů nemohou sborového shromáždění zúčastnit (nemoc, imobilita,…) je připravena možnost volit na dálku, pokud o tento způsob volby požádají nejpozději 14 dní před konáním sborového shromáždění. Tyto členy sboru navštíví nejpozději den před konáním volebního shromáždění dva pověření členové staršovstva a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravený volební lístek a kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva. Prosíme, abyste zájem o tuto formu volby oznámili bratru faráři (739 244 679) nebo sestře kurátorce (739 091 325).

Odevzdané hlasy budou spočítány a prvních dvanáct kandidátů, kteří dosáhnou nadpoloviční většiny platných hlasů, budou zvoleni za členy staršovstva, další tři kandidáti s nadpoloviční většinou platných hlasů pak náhradníky staršovstva. Br. farář bude zvolen v případě získání taktéž nadpoloviční většiny hlasů.

Prosíme, abyste těmto informacím věnovali náležitou pozornost.

Seznam kandidátů

1. Císař Michal

2. Čevela Lubomír

3. Čevelová Kamila

4. Flachsová Jana

5. Hajdová Jana

6. Kovalda Miloslav

7. Kovář Martin

8. Kovář Pavel

9. Machálková Darina

10. Malina Štěpán

11. Michalík Milan

12. Mikušová Hana

13. Nevola Martin

14. Rájková Petra

15. Šulák Bernard

16. Uhřík Jan

17. Žamboch Zdeněk

Napsat komentář